Procedury obowiązujące w świetlicy

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 1-3.
 2. Grupa świetlicowa liczy do 25 uczniów.
 3. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:
  • złożenie przez ro­dzica (opiekuna prawnego) karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego.

 

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji słownej

 

 1. Wychowawca świetlicy każdorazowo interweniuje, upominając ucznia.
 2. W przypadku braku skuteczności pod­jętych działań wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawców klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

 

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej

 

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacji uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy, pedagoga i rodzi­ców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 3. W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa policję i pogotowie ratun­kowe.

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów

 

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zaj­ściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

 

Procedury postępowania w przypadku kradzieży

 

 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca świet­licy przeprowadza rozmowę z poszko­dowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 2. Wychowawca informuje o zajściu peda­goga szkolnego, który przeprowadza roz­mowę z rodzicami o ewentualnych działa­niach profilaktycznych.
 3. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany zgodnie ze statutem szko­ły, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokona­nym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabez­piecza dowody dokonanego czynu.

 

Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy

 

 1. Rozmowa z uczniem i ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.
 2. Telefoniczne poinformowanie rodziców lub opiekunów o miejscu przebywania dziecka.
 3. Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 4. W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie najbliższej jednostki policji.
 5. Oczekiwanie na odbiór dziecka przez do­rosłego członka rodziny lub opiekuna.
 6. Rozmowa z rodzicem, członkiem rodziny lub opiekunem na temat punktualnego od­bierania dziecka ze świetlicy.
 7. Poinformowanie o podjętych krokach:
  • dyrektora szkoły,
  • wychowawcy dziecka,
  • pedagoga szkolnego,
  • kuratora społecznego – jeżeli nad rodzi­ną sprawuje opiekę kurator.

 

Procedury postępowania w przypadku opuszczania świetlicy bez pozwolenia

 

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia wy­chowawcę klasy, pedagoga i rodziców.
 2. W obecności rodziców przeprowadza roz­mowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

 

Procedury postępowania przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych na prośbę rodzica

 

 1. Podczas każdorazowego zwolnienia z za­jęć świetlicowych, uczeń powinien po­siadać stosowną informację (na piśmie od rodzica lub opiekuna o konieczności zwolnienia z czytelnym podpisem i datą).
 2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
 3. Nie ma możliwości telefonicznego zwalniania dziecka z zajęć świetlicowych.

 

Obowiązki wychowawcy świetlicy:

 

 1. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy odnotowuje w dzienni­ku zajęć nieobecność ucznia.
 2. Otrzymane pismo przechowuje w segrega­torze z dokumentacją uczniów.

 

Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydają­ca pozwolenie na piśmie (rodzice, opiekuno­wie prawni).

 

Procedury postępowania w przypadku kiedy ucznia odbiera osoba, która spożywała alkohol lub jest nietrzeźwa

 

 1. Przeprowadzenie rozmowy na temat od­bierania i odpowiedzialności za dziecko, poinformowanie o konsekwencjach takich sytuacji.
 2. Spisanie protokołu.
 3. Powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga.
 4. Jeżeli istnieje możliwość, zawiadomienie innych opiekunów, by odebrali dziecko.
 5. W przypadku, kiedy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka wezwa­nie policji.
 6. 0 zaistniałej sytuacji należy powiadomić wychowawcę klasy i kuratora, jeżeli nad rodziną sprawuje opiekę kurator.

 

Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia (wypadku)

 

 1. Skierowanie ucznia do pielęgniarki szkolnej.
 2. Przekazanie informacji o złym samopoczuciu (wypadku) ucznia wychowawcy i dyrektorowi szkoły.
 3. Poinformowanie rodziców

 

Polecane strony:

http://biblioteka24.jimdo.com/
http://biblioteka24.jimdo.com/

http://klasoteka.pl/