PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2017/18

 

  1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej.

-          zebranie kart zgłoszenia przyjęcia dziecka do świetlicy

-          założenie dokumentacji

-          opracowanie planu pracy świetlicy, tygodniowych bloków tematycznych

  1. Współudział wychowanków w planowaniu i organizowaniu życia świetlicy.

-          organizowanie świetlicowej grupy

-          gry i zabawy integrujące służące poznaniu nowych wychowanków oraz ułatwieniu im funkcjonowania w grupie świetlicowej

-          utworzenie wraz z wychowankami regulaminu świetlicy z uwzględnieniem pożądanych i negatywnych zachowań

-          rozmowy na temat poszanowania sprzętu świetlicowego, zabawek, gier

-          pomoc w odrabianiu zadań domowych, zwrócenie uwagi na uczniów mających trudności w nauce

  1. Kształcenie kultury zachowania i dbania o czystość najbliższego otoczenia.

-          doskonalenie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach

-          wyrabianie nawyku okazywania innym życzliwości i szacunku

-          wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła

-          opieka nad gazetkami świetlicowymi, aktualizacja wystaw prac wychowanków

-          dbanie o porządek w świetlicy i stołówce szkolnej

  1. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, zabaw; bezpieczna droga do szkoły.

           -     bezpieczeństwo życia codziennego

-          bezpieczeństwo ruchu drogowego- zapoznanie z podstawowymi przepisami poruszania się po drogach

-          wpajanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw świetlicowych

  1. Ochrona przyrody przed zagrożeniami cywilizacyjnymi.

-          ochrona przed hałasem

-          kształtowanie życzliwego stosunku do zwierząt

-          prowadzenie zajęć z wykorzystaniem naturalnych materiałów

-          uświadomienie korzyści płynących z integracji działań na rzecz środowiska

  1. Kształtowanie umiejętności intelektualnych i wrażliwości estetycznej.

-          prowadzenie kółka origami

-          zajęcia z wykorzystaniem gier dydaktycznych i edukacyjnych programów komputerowych

-          testy z wiedzy ogólnej, łamigłówki i krzyżówki tematyczne

-          zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów

-          eksponowanie prac dzieci na świetlicowych gazetkach i wystawkach

-          zajęcia czytelnicze- wizyty w bibliotece szkolnej, przygotowanie do samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego i dostępnych czasopism

-          udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły i poza nią

  1. Troska o własne zdrowie i przygotowanie do życia wśród innych ludzi.

-          wpajanie nawyków racjonalnego odżywiania

-          uświadamianie w jaki sposób zapobiegać chorobom

-          higiena osobista i dbanie o wygląd zewnętrzny

-          kształtowanie kulturalnego zachowania i zdrowej rywalizacji

-          nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami o wspólnych zainteresowaniach

-          kształtowanie umiejętności działań zespołowych

  1. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny.

-          zajęcia ruchowe w świetlicy i na boisku szkolnym

-          hartowanie- gry i zabawy zimą na świeżym powietrzu

-          kształtowanie prawidłowej postawy dziecka podczas zabawy, gry i nauki

-          propagowanie czynnego wypoczynku

  1. Umacnianie więzów rodzinnych.

-          moja rodzina- rola matki i ojca, miejsce dzieci w rodzinie

-          świętujemy Dzień Ojca i Matki

-          z życzeniami do Babci i Dziadka

  1. Zapoznanie z kulturą i tradycjami własnego kraju i regionu.

-          przybliżenie historii symboli narodowych i kształtowanie właściwych postaw wobec nich

-          obchody świąt i uroczystości państwowych

-          rozwijanie poczucia więzi z historycznymi wzorcami osobowymi(Marian Rejewski- patron szkoły)

 

 

 

 

Polecane strony:

http://biblioteka24.jimdo.com/
http://biblioteka24.jimdo.com/

http://klasoteka.pl/